Cánh Diều - POW - Luỹ thừa

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Sử dụng hàm pow có sẵn trong thư viện để tính \(a^n\) (\(a\)\(n\))

Input

  • Một dòng ghi hai số nguyên lần lượt là \(a, n\) có giá trị trong \([0,30]\)

Output

  • Một số nguyên là giá trị \(a^n\)

Example

Test 1

Input
2 3
Output
8

Test 2

Input
3 3
Output
27

Comments