Cánh Diều - DELETE - Xoá kí tự trong xâu

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một xâu \(s\), và một kí tự \(c\). Hãy tạo xâu mới bằng cách xoá các kí tự \(c\) trong xâu \(s\).

Input

  • Dòng đầu ghi xâu \(s\), độ dài không quá \(10^6\).

  • Dòng thứ hai ghi một kí tự (latin thường).

Output

  • In ra một xâu sau khi xử lí.

Example

Test 1

Input
123a45a6a78
a
Output
12345678

Comments