Cánh diều - FULLNAME - Nối họ, đệm, tên

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho 3 dòng, mỗi dòng ghi một xâu kí tự chỉ gồm các kí tự latin viết thường có thể chứa dấu cách lần lượt thể hiện Họ, Đệm, Tên của một người. Hãy in ra một dòng gồm họ tên đầy đủ của người đó (xem thêm ví dụ minh hoạ).

Input

 • Gồm ba dòng, mỗi dòng ghi xâu kí tự; dòng 1 là Họ; dòng 2 là Đệm; dòng 3 là Tên.

Output

 • Gồm 1 dòng ghi tên theo cấu trúc Họ Đệm Tên

Example

Test 1

Input
Phan
Dinh
Thuc 
Output
Phan Dinh Thuc

Comments


 • 0
  kay    7:30 p.m. 7 apr, 2024

  Ho = input()
  Dem = input()
  Ten = input()
  print(Ho,end=" ")
  print(Dem,end=" ")
  print(Ten)


  • 0
   doraemon    11:40 a.m. 22 mar, 2024

   a = input()
   b = input()
   c = input()
   print(a,b,c)


   • 0
    Avocadorable    11:36 a.m. 24 feb, 2024
    x = input()
    y = input()
    z = input()
    print(" ".join([x, y, z]))
    

    • 0
     ANHKIỆT9A    9:08 p.m. 11 aug, 2023

     dễ
     strong text


     • 0
      PY1F04_phan_nhat_binh    3:13 p.m. 22 jul, 2023


      • 0
       PY1F04_phan_nhat_binh    3:13 p.m. 22 jul, 2023

       code

       enter username here

       ]


       • 0
        PY1F04_phan_nhat_binh    3:12 p.m. 22 jul, 2023

        summary

        **[user:


        • Heading

        ##

        **
        ]