Cánh diều - EVENS - Số chẵn

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 2.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho dãy gồm \(N\) số nguyên, hãy in ra các phần tử là số chẵn trong dãy đó.

Input

 • Dòng đầu ghi số nguyên \(N\) \((1 \le N \le 10^6)\)

 • Dòng thứ hai ghi \(N\) số nguyên cách nhau bởi dấu cách, các số có giá trị tuyệt đối không quá \(10^6\) \((|a_{i}| \le 10^6)\)

Output

Dòng thứ hai ghi các phần tử là số chẵn theo thứ tự xuất hiện trong input, các số trên một dòng và cách nhau bởi dấu cách.

Example

Test 1

Input
5
1 2 3 4 5 
Output
2 4

Comments


 • -1
  minhthienkoaogame    6:36 p.m. 22 may, 2024

  chỉ cách làm đi
  khó quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  • -1
   phantrungquan    10:04 a.m. 2 dec, 2023

   =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


   • -3
    NTN121207    7:29 p.m. 13 aug, 2023

    n=int(input())
    b=input().split()
    a=[]
    for i in b:
    if int(i)%2==0:
    a.append(int(i))
    for i in a:
    print(i,end=' ')