Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Cho 2 số nguyên dương lớn \(a, b\) (nhiều nhất 100 chữ số).

Hãy điền dấu \(>, <, =\) vào dấu 3 chấm

a ... b

Lưu ý trong input các số \(a, b\) có chứa số \(0\) ở đầu.

Example

Test 1

Input
010
11
Output
<

Comments


 • 0
  ngoquangvinhne    12:59 p.m. 31 mar, 2024

  rất dễ


  • 0
   thinhec12012007    7:00 p.m. 25 feb, 2024

   Mn tham khảo 2 cách làm của mình :
   // CACH 1

   include <bits/stdc++.h>

   using namespace std;
   string s1,s2;
   int main() {
   ios_base::sync_with_stdio(0);
   cin.tie();cout.tie();
   getline(cin,s1);
   getline(cin,s2);
   while(s1[0]=='0') s1.erase(0,1);
   while(s2[0]=='0') s2.erase(0,1);
   if(s1.size()>s2.size()) cout<<">";
   else if(s1.size()<s2.size()) cout<<"<";
   else {
   bool check=false;
   int tam=s1.size();
   for(int i=0;i<tam;i++) { if(s1[i]>s2[i])
   {
   cout<<">";
   check=true;
   break;
   }
   else if(s1[i]<s2[i])
   {
   cout<<"<";
   check=true;
   break;
   }
   }
   if(check==false) cout<<"=";
   }
   return 0;
   }

   //CACH 2

   include <bits/stdc++.h>

   using namespace std;
   string s1,s2;
   int main() {
   ios_base::sync_with_stdio(0);
   cin.tie();cout.tie();
   getline(cin,s1);
   getline(cin,s2);
   while(s1.size()<s2.size()) {
   s1='0'+s1;
   }
   while(s2.size()<s1.size()) { s2='0'+s2; } if(s1>s2) cout<<">";
   else if(s1<s2) cout<<"<";
   else cout<<"=";
   return 0;
   }


   • -2
    khanhhunghack    5:20 p.m. 1 may, 2022 edited

    em hiểu rồi cảm ơn mng


    • 6
     wykw    5:55 p.m. 28 aug, 2021 edit 7

     Spoiler Alert


     • Bài này đề cập đến việc so sánh 2 số có độ dài lên đến 100. Vì vậy ta sẽ sử dụng string để so sánh
     • Đầu tiên chúng ta cần xóa đi những số 0 vô nghĩa ở đầu số để tiện việc so sánh
     • while (a[0] == '0') a.erase (0 , 1);
     • while (b[0] == '0') b.erase (0 , 1);
     • Cách giải của bài này như sau
     • Nếu a có độ dài lớn hơn b thì cout dấu >.
     • Nếu a có độ dài bé hơn b thì cout dấu <.
     • Nếu a có độ dài bằng b thì :
      • Nếu a > b cout dấu >.
      • Nếu a < b cout dấu <.
      • Nếu a = b cout dấu =.

     AC CODE : Tại đây

     1 reply