Số lần xuất hiện

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 650M Input: stdin Output: stdout

Cho một dãy gồm \(n\) số nguyên dương \(A_1,A_2,\ldots,A_n\).

Yêu cầu: Hãy in ra tất cả các số trong mảng \(A\) cùng với số lần xuất hiện của chúng.

Input

 • Dòng đầu chứa số \(n\) (\(n\leq 10^5\)).
 • Dòng thứ hai chứa \(n\) số nguyên dương \(A_1,A_2,\ldots,A_n\) (\(A_i\leq 10^6\)).

Output

 • Gồm \(n\) dòng, mỗi dòng ghi số hạng thứ \(A_i\) và số lần xuất hiện của chúng.

Example

Test 1

Input
9
2 3 1 2 3 4 5 4 3
Output
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
4 2
5 1
4 2
3 3

Comments


 • -2
  minhtuanitk20    10:21 a.m. 12 sep, 2021

  map là ok ac nhe mn

  1 reply

  • 29
   N7hoatt    5:28 p.m. 4 aug, 2020 edit 3

   HINT


   Ý TƯỞNG 1: CÀY TRÂU

   • ta cho duyệt qua từng phần tử của mảng xét với phần tử đang đứng hiện tại, nếu bằng nhau ta tăng biến dem++

   Reference TLE CODE | \(O(n^2)\) time | Brute-forces

    int main()
    {
      cin>>n;
      for(int i=1; i<=n; i++)
        cin>>a[i];
      for(int i=1; i<=n; i++)
      {
         ll dem=0;
         for(int j=1; j<=n; j++)
           if(a[i]==a[j])
             dem++;
         cout<<a[i]<<" "<<dem<<endl;
      }
    }
   

   Ý TƯỞNG 2: ĐẾM PHÂN PHỐI

   • ta tạo ra một mảng \(dem[]\) nhằm lưu lại tần số của các phần tử trong mảng bằng cách duyệt qua từng phần tử và tăng giá trị của dem[a[i]]++

   Reference AC CODE | O(n) time | Distrubition-count

    int main()
    {
      cin>>n;
      for(int i=1; i<=n; i++)
        cin>>a[i], dem[a[i]]++;
      for(int i=1; i<=n; i++)
        cout<<a[i]<<" "<<dem[a[i]]<<endl;
    }
   

   p/s:upvote hoặc không tôi sẽ gửi đồng chí tới gulag

   6 replies