Số lần xuất hiện 2

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho một dãy gồm \(n\) số nguyên dương \(A_1,A_2,\ldots,A_n\)..

Yêu cầu: Hãy in ra các phần tử của mảng theo thứ tự tăng dần cùng với số lần xuất hiện của chúng, các số trùng nhau thì chỉ ghi một lần.

Input

 • Dòng đầu chứa số \(n\) (\(n\leq 10^5\)).
 • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương \(A_1,A_2,\ldots,A_n\) (\(A_i\leq 10^6\)).

Output

 • Gồm \(n\) dòng, mỗi dòng ghi số hạng thứ \(A_i\) và số lần xuất hiện của chúng.

Example

Test 1

Input
9
2 3 1 2 3 4 5 4 3
Output
1 1
2 2
3 3
4 2
5 1

Comments


 • 0
  VMS_NC    10:56 a.m. 7 nov, 2023

  Py thì phải 3s chứ 1s sao đc cô ???


  • 0
   dejun    9:26 p.m. 5 oct, 2023 edited

   include <iostream>

   include <map>

   using namespace std;

   define X first

   define Y second

   int n, x;
   map<int, int> mp;

   int main() {
   cin >> n;
   for(int i = 0; i < n; cin >> x, ++mp[x], ++i);
   for(auto it : mp) cout << it.X << " " << it.Y << "\n";
   }


   • 3
    Cao_Duy_Anh    10:03 p.m. 16 aug, 2023

    hmmm mảng đánh dấu,tỉa vs sort :))

    1 reply

    • 0
     tupham    11:02 p.m. 20 jul, 2023

     1 bài y chang bài trc


     • 0
      UserName    10:29 p.m. 26 may, 2023

      cho hết vào map, xong việc :v


      • 0
       khaidadao    9:31 p.m. 18 apr, 2023

       mảng đánh dấu:vv


       • -9
        tkLeHoangLong    9:06 p.m. 7 sep, 2022

        This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


        • -23
         thanhkhoa123    10:35 a.m. 5 jul, 2022

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


         • -39
          nqkts001    2:31 p.m. 20 may, 2021

          This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

          1 reply

          • -50
           manhnd    6:14 p.m. 14 jan, 2021

           This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.