Sắp xếp đếm

View as PDF

Points: 800 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho dãy \(a\) gồm \(n\) số nguyên. Hãy in ra dãy \(a\) sau khi đã sắp xếp không giảm (\(a_i \leq a_{i + 1} \ \forall 1 \leq i < n\)).

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên \(n\) (\(1 \leq n \leq 10^5\)).
  • Dòng tiếp theo chứa \(n\) số nguyên \(a_1, a_i, \ldots, a_n\) (\(1 \leq a_i \leq 10^5\)).

Output

  • Một dòng duy nhất gồm \(n\) số nguyên là dãy \(a\) sau khi đã sắp xếp không giảm.

Example

Test 1

Input
5
3 1 2 2 1
Output
1 1 2 2 3

Comments