CSES - Missing Number | Số còn thiếu

View as PDFAuthors:
Problem types
Points: 800 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 512M Input: stdin Output: stdout

You are given all numbers between \(1, 2, \ldots, n\) except one. Your task is to find the missing number.

Input

 • The first input line contains an integer \(n\).
 • The second line contains \(n−1\) numbers. Each number is distinct and between \(1\) and \(n\) (inclusive).

Output

 • Print the missing number.

Constraints

 • \(2 \leq n \leq 2\cdot10^5\)

Example

Sample input

5 
2 3 1 5

Sample output

4


Comments


 • 1
  Avocadorable    8:06 p.m. 22 feb, 2024
  N = int(input())
  
  sumtoN = N * ((1+N)/2)
  actualSum = sum(list(map(int, input().split())))
  
  print(int(sumtoN - actualSum))
  

  • 0
   NTT_36    1:00 p.m. 15 oct, 2023

   Bài này 800 điểm thì hơi quá:v


   • 1
    quann    6:33 p.m. 7 sep, 2023

    đơn giản, ta chỉ cần lấy tổng của 1 đến n trừ cho tổng của dãy đã cho:
    -đầu tiên, tạo một biến sum, chạy một vòng lặp for cộng sum cho từng phần tử trong dãy (VD: sum = 2 + 3 + 1 + 5 = 11)
    -tiếp theo, trả về kết quả tổng từ 1 đến n (công thức là n*(n + 1) / 2) trừ cho sum (VD: 15 - 11 = 4)


    • 0
     xthabao1    9:00 a.m. 2 aug, 2023

     sao code này mình test được mà lại runtime error

     include<bits/stdc++.h>

     using namespace std;
     long long n,a[100000011],i,tg=0,MAX=0,d,e;
     int main(){
     cin>>n;
     for(i=1;i<n;i++) cin>>a[i];
     for(i=1;i<n;i++) if(a[i]>MAX) MAX=a[i];
     for(i=1;i<n;i++)
     tg=tg+a[i];
     d=MAX*(MAX+1)/2;
     e=d-tg;
     cout<<e;

     }


     • 5
      chienthancontent    11:11 a.m. 14 may, 2023

      Dùng mảng đánh dấu!