CSES - Grundy's Game | Trò chơi của Grundy

View as PDF

Submit solution

Points: 1700 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type

Có một đống ~n~ đồng xu và hai người chơi luân phiên. Ở mỗi lượt đi, một người chơi sẽ chọn một đống và chia thành hai đống không rỗng mà có số lượng đồng xu khác nhau. Người chơi thực hiện lượt đi cuối cùng sẽ chiến thắng trò chơi.

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra ai sẽ thắng nếu cả hai người chơi đều chơi tối ưu.

Inpu

  • Dòng đầu vào đầu tiên chứa một số nguyên ~t~: số lượng test.
  • Sau này, có ~t~ dòng mô tả các test. Mỗi dòng có một số nguyên ~n~: số lượng đồng xu ở đống ban đầu.

Output

Với mỗi test, in "first" nếu người chơi thứ nhất thắng và "second" nếu người chơi thứ hai thắng.

Constraints

  • ~1 \le t \le 10^5~
  • ~1 \le n \le 10^6~

Example

Sample input

3
6
7
8

Sample output

first
second
first
LQDOJ's license
View comments (1)

Comments


  • -4
    tkLeHoangLong  commented on 9:15 p.m. 17 aug, 2022

    có ai giải thích giùm mình cái đề đc ko