Chữ số lớn nhất (THT'14; HSG'17)

View as PDF

Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương n (n \leq 10^{16}). Hãy tìm và in ra màn hình chữ số lớn nhất của số n.

Input

 • Số nguyên dương n.

Output

 • Kết quả của bài toán.

Example

Sample input

70128

Sample output

8

Note

Nguồn: THT B 2014 & HSG 9 2016-2017


View comments (3)

Comments


 • 0
  nguyenquochuy  commented on 7:02 p.m. 7 aug, 2020

  có gợi ý nào k .-.


  • 0
   todonghai2k7  commented on 8:02 p.m. 7 aug, 2020

   Hoặc có thể sort tăng dần và cout ra s[s.size()-1]


  • 0
   todonghai2k7  commented on 7:47 p.m. 7 aug, 2020

   Tách từng chữ số ra rồi tìm chữ số lớn nhất thôi :V