Chia bi (THTB N.An 2021)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Ba anh em An, Bình, Phúc được mẹ mua cho ba hộp bi có số viên bi tương ứng là \(a, b, c\) (số bi trong mỗi hộp khác nhau). Bình biết anh An sẽ nhường cho mình lấy hộp có số bi nhiều hơn và Bình cũng sẽ nhường em Phúc hộp có số bi nhiều nhất.

Hãy viết chương trình nhập vào ba số nguyên có giá trị đôi một khác nhau tương ứng với số bi trong ba hộp mà mẹ mua, chương trình sẽ trả về số bi mà Bình được nhận. (Số bi trong mỗi hộp không vượt quá \(100\))

Example

Test 1

Input
5 3 4
Output
4

Comments


 • 0
  dangluu2013    11:41 a.m. 4 apr, 2024 edit 4

  sol dành cho mấy bạn bí ý tưởng(xem thôi đừng chép code nha)>w<

  a=list(map(int,input().split()))
  a.sort()
  print(a[1])