Siêu đối xứng (THTC 2021)

View as PDF

Points: 200 Time limit: 1.0s Memory limit: 500M Input: stdin Output: stdout

Một chuỗi được gọi là siêu đối xứng nếu nó đối xứng ở chính giữa chuỗi, nửa bên trái nhìn qua gương giống nửa bên phải. Ví dụ, chuỗi \("oHo"\) là chuỗi siêu đối xứng, nhưng chuỗi \("aa"\) thì không. Chuỗi \(“aa”\) không phải là siêu đối xứng, bởi vì nửa sau của nó không phải là phản xạ qua gương của nửa đầu.

Biết rằng các kí tự đối xứng chính nó gồm: \(ilovwxAHIMOTUVWXY\)
Các cặp kí tự đối xứng gồm: \(bd\),\(pq\)
Cho một chuỗi kí tự tiếng Anh \(s\). Hãy tìm chuỗi siêu đối xứng dài nhất bằng cách lấy một số kí tự của \(s\) và sắp xếp chúng theo thứ tự bất kì.

Input

  • Dòng duy nhất chứa chuỗi \(s\) (độ dài chuỗi \(s\) tối đa là \(10^5\))chỉ bao gồm các chữ cái tiếng Anh.

Output

  • In ra độ dài của chuỗi siêu đối xứng dài nhất thu được.

Constraints

  • Có 50% test có \(|s| \leq 100\)

Example

Test 1

Input
XHxHx 
Output
5

Test 2

Input
AAoabc 
Output
3

Test 1

Input
Error 
Output
1

Comments

There are no comments at the moment.