[Python_Training] Khoảng cách đơn giản

View as PDFAuthor:
Problem type
Allowed languages
C#, C++, Clang, Clang++, Cobol, D, Groovy, Haskell, Java, JS, Kotlin, Lua, Node JS, ObjectiveC, OCaml, Output, PHP, Prolog, Pypy, Pypy 3, Python, Ruby, Rust, Scala, Scratch, Swift
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout
 • Cho \(3\) điểm \(X,A,B\) lần lượt nằm trên trục \(Ox\) và có tọa độ lần lượt là \(x,a,b\).

 • Hỏi giữa \(A\)\(B\) điểm nào gần \(X\) hơn (Đề ra đảm bảo rằng, khoảng cách từ \(A\) đến \(X\) khác khoảng cách từ \(B\) đến \(X\)).

Input

 • Dòng thứ nhất chứa ba số nguyên dương \(x,a,b(1\le x,a,b\le 1000)\).

Output

 • In ra \(A\) nếu \(A\) gần \(X\) hơn \(B\). Ngược lại in ra \(B\).

Example

Test 1

Input
5 7 2
Output
A

Comments


 • 0
  pa_ldk    10:57 a.m. 5 may, 2024

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main() {
  int x, a, b;
  cin >> x >> a >> b;

  if (abs(x - a) < abs(x - b)) {
    cout << "A" << endl;
  } else {
    cout << "B" << endl;
  }
  
  return 0;
  

  }
  code c++


  • 0
   scratch_huykhanh    5:21 p.m. 14 aug, 2022

   dùng if else nguyên bài :)) mà là if else toán học
   chứ ko if else kết quả 🙂


   • 6
    xuanphuc165    3:32 p.m. 27 feb, 2022

    thế này thì scratch nghỉ chơi, vừa time vs quá bộ nhớ, chán

    1 reply