Tìm cặp số

View as PDF

Points: 200 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Cho một mảng số nguyên \(A\)\(N\) phần tử, mảng này đã được sắp xếp tăng dần. Hãy tìm vị trí của hai phần tử khác nhau bất kỳ sao cho tổng của chúng có giá trị là \(X\). Nếu trong dãy \(A\) không tồn tại hai phần tử khác nhau có tổng là \(X\) thì in ra "No solution".

Input

 • Dòng đầu chứa 2 số nguyên \(N\)\(X\).
 • Dòng tiếp theo chứa \(N\) số nguyên \(A_i\).

Output

 • Hai vị trí \(i\)\(j\) khác nhau sao cho tổng ở hai vị trí này có giá là \(X\). In vị trí phần tử nhỏ hơn trước phần tử lớn hơn.
 • Nếu không tồn tại in ra "No solution".

Constants

 • \(2 \leq N \leq 10^6\)\(0 \leq A_i, X \leq 10^9\)

Example

Test 1

Input
6 16
2 3 5 7 9 12
Output
4 5

Comments


 • 1
  dxuhai    2:50 p.m. 12 may, 2024


  cũng dễ


  • 0
   SBD02_Long    7:38 a.m. 12 may, 2024

   #include <bits/stdc++.h>
   using namespace std;
   const int M = 1e6 + 16;
   int a[M];
   int main()
   {
   int n, x;
   cin >> n >> x;
   for (int i = 1; i <= n; ++i)
   cin >> a[i];
   for (int l = 1, r = n; l < r; ++l)
   {
   while (l < r - 1 && a[l] + a[r] > x) --r;
   if (a[l] + a[r] == x)
   {
   cout << l << ' ' << r;
   return 0;
   }
   }
   cout << "No solution";
   return 0;
   }


   • 0
    kietlqt    4:14 p.m. 9 may, 2024


    • 0
     kietlqt    4:14 p.m. 9 may, 2024

     dễ vãi


     • -4
      tuanhung2206_ÁHASDHASHDJ    5:55 p.m. 21 jan, 2024

      ảo thật đấy


      • -4
       tk22NguyenHongPhuc    10:50 a.m. 14 jan, 2024

       ẢO THUẬT ĐẾI


       • 0
        huynocode    11:14 a.m. 17 may, 2023

        trường hợp no solusion làm sao vậy ạ?


        • -3
         duygabaga    10:34 a.m. 11 feb, 2023

         [enter link description here][1]

         http://c him


         • -4
          trieunguyen_a1    1:10 p.m. 28 jul, 2022

          Ảo thật dấy :))


          • -8
           phihoang181106    7:00 a.m. 14 apr, 2022

           This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

           2 replies
           • 16 more comments