N số tự nhiên đầu tiên

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho một số nguyên \(n\) (\({1 \leq n \leq 100}\)). In ra các số từ \(1\) đến \(n\), mỗi số in trên 1 dòng.

Input

  • Một dòng chứa số nguyên \(n\).

Output

  • Các số từ \(1\) đến \(n\).

Example

Test 1

Input
5
Output
1
2
3
4
5

Comments