Ước số của n

View as PDFAuthors:
Problem types
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào số nguyên \(n\) (\(n\leq 10^7\)). In ra tất cả các ước số của \(n\). (Ước số của \(n\) là các số nguyên mà \(n\) chia hết)

Ví dụ: \(n=10\) thì in ra các số: \(1\) \(2\) \(5\) \(10\)

Input

 • Một số nguyên dương \(n\).

Output

 • In ra các ước số của \(n\).

Example

Test 2

Input
10
Output
1 2 5 10

Test 2

Input
36
Output
1 2 3 4 6 9 12 18 36

Comments


 • 1
  kay    9:16 p.m. 25 mar, 2024

  code python:
  n = int(input())
  for i in range(1,n+1):
  if n%i==0:
  print(i)


  • 2
   dxuloc    11:15 a.m. 6 feb, 2024

   test cuối lỗi à


   • 2
    khoinguyentl2023    9:50 a.m. 11 apr, 2023

    tang thoi gian cho python di a


    • -1
     tranminhkhoi    6:22 p.m. 29 oct, 2020

     help mình với

     4 replies

     • 2
      SPyofgame    9:18 p.m. 7 jun, 2020

      Spoiler Alert

      Hint 1

      Gọi D(x) là tập hợp các ước của x

      **D(x) = {y ∈ D(x) | y ≤ k} Λ {z ∈ D(x) | z > k} **

      Hint 2

      Đặt k tới đâu, mình chỉ cần duyệt trong O(k) là xong

      Hint 3

      n = a * b và (a < b), theo bđt Cauchy thì a ≤ √nb > √n

      Duyệt tới k = √n là tối ưu nhất

      Reference

      C++
      int main()
      {
        /// Nhan gia tri
        int n = readInt();
      
        vi lower; /// {y ∈ D(x) | y ≤ k}
        vi upper; /// {z ∈ D(x) | z > k}
      
        /// Tim cac uoc
        int sqrtn = sqrt(n);
        for (int i = 1; i <= sqrtn; ++i)
          if (n % i == 0)
            lower.push_back(i),
            upper.push_back(n / i);
      
        /// Tach phan chung khi (n) la so chinh phuong
        if (lower.back() == upper.back()) upper.pop_back();
        reverse(all(upper));
      
        /// In ket qua
        for (int x : lower) cout << x << ' ';
        for (int x : upper) cout << x << ' ';
        return 0;
      }