Số lượng ước số của n

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào số nguyên \(n\) (\(n \leq 10^9\)). In ra số lượng ước số của \(n\). (Ước số của \(n\) là các số nguyên mà \(n\) chia hết)

Ví dụ: \(n=10\) thì \(4\) ước số: \(1\ 2\ 5\ 10\)

Dữ liệu vào

 • Một số nguyên dương \(n\).

Kết quả

 • In ra số lượng ước số của \(n\).

Sample Input 1


10

Sample Output 1


4

Sample Input 2


36

Sample Output 2


9

View comments (7)

Comments


 • 0
  tk21nghialt  commented on 6:44 p.m. 15 oct, 2021

  Ai giúp mình bài này với. Mình làm mà nó bị "Time Limit Exceeded"


 • -2
  kienhc  commented on 11:06 a.m. 30 jul, 2021

  Bài ni làm đơn giản AC rồi mà, làm chi cho cầu kỳ


 • 0
  tula  commented on 10:51 p.m. 27 jan, 2021

  n=int(input()) d=0 for i in range(1,n+1): if n%i==0: d=d+1 print(d)


  • 0
   tk21nghialt  commented on 6:46 p.m. 15 oct, 2021

   Code này bị "Time Limit Exceeded"


 • 3
  KingMinhNguyễn  commented on 8:34 p.m. 6 nov, 2020 edited

  long long n,i,dem=0; cin>>n; for(i=1;i<=sqrt(n);i++) if(n%i==0) dem=dem+2; cout<<dem;


  • 3
   SPyofgame  commented on 3:08 p.m. 27 nov, 2020

   Code này sai với \(n = k^2\, (k \in \mathbb{N})\)


  • -11
   THOANGLQDT  commented on 6:57 a.m. 9 nov, 2020 edited

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.