Số lượng ước số của n

View as PDFAuthor:
Problem type
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào số nguyên \(n\) (\(n\leq 10^9\)). In ra số lượng ước số của \(n\). (Ước số của \(n\) là các số nguyên mà \(n\) chia hết)

Ví dụ: \(n=10\) thì \(4\) ước số: \(1\) \(2\) \(5\) \(10\)

Input

 • Một số nguyên dương \(n\).

Output

 • In ra số lượng ước số của \(n\).

Example

Test 1

Input
10
Output
4

Test 2

Input
36
Output
9

Comments


 • 0
  pa_ldk    5:11 p.m. 11 may, 2024

  include<bits/stdc++.h>

  define ll long long

  using namespace std;
  int main() {
  ll n; cin >> n;
  vector<ll> vt; ll res = 1;
  for(int i = 2;i<=n;i++)
  {
  ll dem=0;
  while(n%i==0)
  {
  n/=i;
  dem++;
  }
  if(dem>0)
  {
  res*=dem+1;
  }
  }
  cout << res;
  return 0;
  }


  • -4
   Rinna1206    11:17 a.m. 29 feb, 2024

   cái nit


   • -1
    caphefacansa    11:03 a.m. 23 feb, 2024

    include<algorithm>

    include <iostream>

    include <vector>

    include <cmath>

    define ll long long

    using namespace std;

    int main() {
    ll n; cin >> n;
    vector<ll> vt; ll res = 1;
    for(int i = 2;i<=n;i++)
    {
    ll dem=0;
    while(n%i==0)
    {
    n/=i;
    dem++;
    }
    if(dem>0)
    {
    res*=dem+1;
    }
    }
    cout << res;
    }


    • 0
     Mochiracvc1    4:14 p.m. 27 jan, 2024

     Python
     B1: Nhập biến n=int... như bth
     B2:tạo biến d=0
     B3: for i... (1,n//2+1):
     B4: xét nếu n%i==0 thì d+=1
     B5:Thụt ra đầu dòng và print(d+1)
     =)))


     • 4
      tk22dangminhduc    12:06 p.m. 2 aug, 2023

      SOLUTION:

      Bài này có 2 phương pháp giải

      Cách 1:
      Duyệt for từ 1 đến sqrt(n) (căn bậc 2), nếu số đó chia hết cho n (hay còn gọi là ước) của n thì +2, nhưng nếu n là một số chính phương thì khi duyệt đến căn bậc 2 của n, chúng ta chỉ +1.

      Cách 2:
      Phuơng pháp này chỉ áp dụng với số > 1
      1: Phân tích n sang thừa số nguyên tố
      2: lấy các số mủ của các thừa số nguyên tố +1
      3: tính tích của dãy số vừa tìm được
      vd : 20 = \(2^2\) * \(5^1\)
      -dãy số mủ số sau khi +1 là (3; 2)
      -tính tích = 3 * 2 = 6
      Vậy kq=6
      hãy kiểm chứng Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}, kq = 6
      => Dù n là 1 số nguyên tố thì cách này vẫn đúng!

      1 reply

      • 0
       votagiahuy2008    9:55 p.m. 21 jul, 2023

       include <bits/stdc++.h>

       using namespace std;
       int main()
       {
       long long n;
       cin>>n;
       long long d=0;
       for(int i=1; i<=sqrt(n);i++)
       if (n%i==0)
       {
       d++;
       long long j=n/i;
       if(i!=j) d++;
       }
       cout<<d;
       }


       • 0
        tk21nghialt    6:44 p.m. 15 oct, 2021

        Ai giúp mình bài này với. Mình làm mà nó bị "Time Limit Exceeded"


        • -6
         kienhc    11:06 a.m. 30 jul, 2021

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


         • -4
          tula    10:51 p.m. 27 jan, 2021

          n=int(input())
          d=0
          for i in range(1,n+1):
          if n%i==0:
          d=d+1
          print(d)

          3 replies

          • 1
           aminh    8:34 p.m. 6 nov, 2020 edited

           long long n,i,dem=0;
           cin>>n;
           for(i=1;i<=sqrt(n);i++)
           if(n%i==0) dem=dem+2;
           cout<<dem;

           2 replies