Số hoàn hảo

View as PDF



Author:
Problem type
Points: 100 Time limit: 0.5s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Số hoàn hảo là số mà tổng các ước của nó bằng \(2\) lần chính nó.

Ví dụ: \(6\) là số hoàn hảo vì \(6\) có tổng ước là \(1+2+3+6=12 = 2\) lần số \(6\).

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số nguyên \(n\). In ra chữ YES nếu \(n\) là số hoàn hảo, ngược lại ghi chữ NO

Input

 • Một số nguyên dương \(n\)(\(n\leq 10^{12}\)).

Output

 • In ra chữ YES nếu \(n\) là s ố hoàn hảo, ngược lại ghi chữ NO.

Example

Test 1

Input
6
Output
YES

Test 2

Input
36
Output
NO

Comments


 • 1
  bachtl2023    7:26 p.m. 14 mar, 2024

  thế này cũng ac

  n=int(input())
  if n==6 or n==8128:
  print("YES")
  else:
  print("NO")


  • -1
   Avocadorable    7:33 p.m. 23 feb, 2024
   import math
   
   def is_perfect_number(n):
     if n <= 0:
       return "NO"
     sum_of_divisors = 1
     for i in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
       if n % i == 0:
         if i == n / i:
           sum_of_divisors += i
         else:
           sum_of_divisors += i + (n / i)
     if sum_of_divisors == n:
       return "YES"
     else:
       return "NO"
   
   num = int(input())
   print(is_perfect_number(num))
   

   • 0
    peter    6:47 a.m. 20 feb, 2024

    import math
    n = int(input())
    sqrt_n = int(math.sqrt(n))
    t = 0
    for i in range(2, sqrt_n + 1):
    if n % i == 0:
    t += i + n // i
    if sqrt_n * sqrt_n == n:
    t -= sqrt_n
    t += 1 # Bổ sung ước 1
    if t == n:
    print('YES')
    else:
    print('NO')
    code đúng nè


    • 0
     tranthanh05012011    1:56 p.m. 6 aug, 2023

     Mong Thầy xử lí ạ!

     1 reply

     • -1
      AKhoi    6:51 p.m. 27 jul, 2023

      import math

      n = int(input())
      sqrt_n = int(math.sqrt(n))
      t = 0

      for i in range(2, sqrt_n + 1):
      if n % i == 0:
      t += i + n // i

      if sqrt_n * sqrt_n == n:
      t -= sqrt_n

      t += 1 # Bổ sung ước 1

      if t == n:
      print('YES')
      else:
      print('NO')


      • -9
       trikien_    9:18 p.m. 10 apr, 2023

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

       1 reply

       • 0
        lian11spt    11:49 a.m. 3 jan, 2023

        q


        • 0
         DangMinhBaoKhang0913    5:32 p.m. 23 dec, 2022

         ai giup mik bai nay v


         • 1
          Vudoanh908    9:38 a.m. 25 aug, 2022

          hi


          • -17
           thanhkhoa123    10:54 a.m. 17 jun, 2022

           This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

           2 replies
           • 2 more comments