Kaninho cùng người bạn Henry

View as PDF

Submit solution


Points: 320
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Nhân dịp ~Henry~ qua nhà chơi, ~Kaninho~ đã rủ ~Henry~ chơi một trò chơi như sau:

Bắt đầu trò chơi, ~Kaninho~ sẽ có một số nguyên ~n~ ~(1\le n \le 10^9)~ và ~Henry~ cũng có một số nguyên ~k~ ~(1\le k\le n)~. Ở mỗi lượt, nếu ~n~ > 0, một người chơi có thể chọn một số nguyên ~x~ ~(1\le x\le max(1,n-k))~ bất kì và gán ~n=n-x~. Người chơi nào không thể chơi được nữa thì được xem là thua cuộc.

Nếu ~Henry~ bắt đầu trước, và giả sử rằng, cả hai đều chơi một cách tối ưu, thì ai là người thắng cuộc ?

Input:

  • Dòng thứ nhất chứa số ~t(1\le t\le 10^4)~ - Thể hiện số lượng testcase

  • ~t~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên ~n,k(1\le k\le n\le 10^9)~

Output:

  • Ứng với mỗi testcase, in ra tên của người chiến thắng

Ví dụ:

Input:

2
2 1
4 1

Output:

Kaninho
Henry

Subtask:

  • ~37.5\text{%}~ số điểm ứng với ~1\le k\le n\le 50~.

  • ~62.5\text{%}%~ số điểm không có điều kiện gì đặc biệt.


View comments (1)

Comments


  • -1
    ekhoavvdd  commented on 9:22 p.m. 1 jun, 2021

    ai đó giải thích đề được không :))