Số "tương lai" 2

View as PDF

Submit solution


Points: 250 (partial)
Time limit: 0.9s
Memory limit: 64M

Authors:
Problem types

Định nghĩa: Số "tương lai" là số có các ước (không kể \(1\) và chính nó) là các số nguyên tố.

Ví dụ: \(10\) có \(2\) ước thực sự là \(2\) và \(5\) là các số nguyên tố nên \(10\) là số "tương lai".

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên \(a_1,a_2,...a_n\) \((1 <= n <= 10^6; 1 <= a_i <= 2 * 10^7\)). Hãy cho biết trong dãy trên có bao nhiêu số tương lai.

Dữ liệu:

  • Dòng thứ nhất gồm số nguyên \(n\).
  • Dòng thứ hai gồm các số \(a_1,a_2,...,a_n\).

Kết quả:

  • Số lượng số tương lai thỏa đề.

Sample input

9
9 7 10 6 17 4 19 21 13

Sample output

5

Nguồn: LQDCODER

Được đề xuất tăng giới hạn bởi phanhuykhang