MAX AREA (Easy ver.)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho một hình chữ nhật có chu vi là \(P\).

Hãy tìm diện tích lớn nhất có thể đạt được của hình chữ nhật đó, với các cạnh là số nguyên dương.

Nếu không thỏa mãn điều kiện, in ra -1.

Input

  • Dòng đầu ghi \(Q\) không quá \(100\) - số câu hỏi.
  • \(Q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ra số \(P\) không quá \(10^4\).

Scoring

  • Ở bản dễ, \(P \le 10^4\);
  • Ở bản khó, \(P \le 10^9\).

Example

Test 1

Input
2
6
10
Output
2
6
Note

Giải thích trường hợp \(P = 10\):

Ta có các cạnh thỏa mãn là \(2\)\(3\); \(4\)\(1\). Diện tích lớn nhất có thể là \(6\) $ = (2 \times 3)$

Nguồn: Bài 1 - Chung kết Codewar ngày 3/12/2021 - Bảng C


Comments