Tính chẵn/lẻ

View as PDF

Points: 800 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(x\). In ra chữ YES nếu \(x\) là số chẵn, ngược lại in chữ NO.

Input

 • Một số nguyên dương \(x\) không vượt quá \(10^{15} = 1.000.000.000.000.000\).

Output

 • In ra chữ YES nếu \(x\) là số chẵn, ngược lại in chữ NO.

Example

Test 1

Input
1 
Output
NO

Test 2

Input
12 
Output
YES

Comments


 • 0
  pa_ldk    8:51 a.m. 12 may, 2024

  include<bits/stdc++.h>

  define ll long long

  using namespace std;
  ll x;
  int main()
  {
  cin>>x;
  if(x%2==0){
  cout<<"YES";
  }else{
  cout<<"NO";
  }
  return 0;
  }


  • 0
   PY2IHuynhHuuHoang    8:26 a.m. 14 sep, 2023

   x = int(input())
   if x%2 == 0:
   print('YES')
   else:
   print('NO')


   • 4
    SPyofgame    7:07 a.m. 19 jun, 2020 edit 6

    Spoiler Alert


    Approach 1

    • Xét tính chia hết cho 2

    \(n\) lẻ \(\Leftrightarrow n \equiv 1 \pmod{2} \Leftrightarrow n \mod{2} = 1\)

    \(n\) chẵn \(\Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod{2} \Leftrightarrow n \mod{2} = 0\)


    Approach 2

    • Xét bit cuối của \(x\)

    \(n = \Sigma_{i=0}^{\lfloor log_2{n} \rfloor} (x_i \times 2^i)\) với \(x_i \in \{0, 1\}\)

    Khi \(\ last\_bit(n) = n\ \& \ 1 = 1\) có:

    \(n = 1 + \Sigma_{i\ =\ 1}^{\lfloor log_2{n} \rfloor} (x_i \times 2^i)\) (\(x_i \in \{0, 1\}\), \(x_0 = 1\))

    \(= 1 + 2 * \Sigma_{i\ =\ 0}^{\lfloor log_2{n} - 1 \rfloor} (x_i \times 2^i)\)

    \(= 1 + 2 * k\) với \((k \in ℕ)\) là số lẻ

    Khi \(\ last\_bit(n) = n\ \& \ 1 = 0\) có:

    \(n = 0 + \Sigma_{i\ =\ 1}^{\lfloor log_2{n} \rfloor} (x_i \times 2^i)\) (\(x_i \in \{0, 1\}\), \(x_0 = 0\))

    \(= 0 + 2 * \Sigma_{i\ =\ 0}^{\lfloor log_2{n} - 1 \rfloor} (x_i \times 2^i)\)

    \(= 0 + 2 * k\) với \((k \in ℕ)\) là số chẵn


    Approach 3

    • Xét chữ số cuối cùng của số biểu diễn dưới dạng xâu

    Với \(s\)\(n\) biểu diễn dưới dạng xâu

    \(n \equiv n \mod{10} \pmod{2}\)\(n \mod{10} = int(s.back() -\) '0' \()\) nên ta có

    Khi \(\ last\_digit(n) = n \mod 10 \in\) {$ 1, 3, 5, 7, 9$} thì \(n\) lẻ

    \(\Leftrightarrow s.back() \in\) {\('1', '3', '5', '7', '9'\)}

    Khi \(\ last\_digit(n) = n \mod 10 \in\) {$ 0, 2, 4, 6, 8$} thì \(n\) chẵn

    \(\Leftrightarrow s.back() \in\) {\('0', '2', '4', '6', '8'\)}

    6 replies