Max 3 số

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào ba số nguyên \(a, b, c\). In ra số lớn nhất của 3 số đó.

Input

  • Ba số nguyên \(a,b,c\) mỗi số trên 1 dòng.

Output

  • Một số nguyên là giá trị lớn nhất của 3 số.

Example

Test 1

Input
2 
6 
3 
Output
6

Test 2

Input
-243 
-543 
-123 
Output
-123

Comments