Sắp xếp 2 số

View as PDF
Authors:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên \(a, b\). In ra hai số đó theo thứ tự nhỏ đến lớn.

Input

 • Hai số nguyên \(a, b\) mỗi số trên 1 dòng.

Output

 • In ra hai số đó theo thứ tự nhỏ đến lớn.

Example

Test 1

Input
2 
6 
Output
2 6

Test 2

Input
-243 
-543 
Output
-543 -243

Comments


 • 1
  Avocadorable    7:24 p.m. 20 may, 2024
  a = int(input())
  b = int(input())
  
  print(f"{min(a, b)} {max(a, b)}")
  

  • 0
   xuanthang180409    10:23 a.m. 26 mar, 2024

   include<bits/stdc++.h>

   using namespace std;
   int main(){
   ios_base::sync_with_stdio(false);
   cin.tie(0);cout.tie(0);
   long long a,b;
   cin>>a>>b;
   cout<<min(a,b)<<" "<<max(a,b);
   return 0;
   }


   • -4
    dangluu2013    3:19 p.m. 1 jun, 2023 edit 3

    1


    • -3
     tk22Vuonghoangviet    6:13 p.m. 25 jun, 2022

     a = int(input())
     b = int(input())
     if a>b:
     a,b=b,a
     print(a,b)


     • -1
      tk22Vuonghoangviet    5:58 p.m. 25 jun, 2022

      help me


      • -1
       tk22Vuonghoangviet    5:55 p.m. 25 jun, 2022

       help me

       2 replies

       • -1
        tk22PhanGiaHuy    5:55 p.m. 25 jun, 2022

        BÀI TỐT ĐẤY


        • -4
         new4phanvanquocdat    2:53 p.m. 22 aug, 2020

         include<iostream>

         using namespace std;
         int main()
         { long long a,b; cin >>a; cin >>b;
         if (a>b){ cout<<b<<" "<<a; } if (b>a){ cout<<a<<" "<<b; } }

         1 reply

         • 1
          SPyofgame    3:49 p.m. 3 jun, 2020

          Notice: Giới hạn số có thể lớn ;)