Sắp xếp 3 số

View as PDFAuthors:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào ba số nguyên \(a,\ b,\ c\). In ra ba số đó theo thứ tự giảm dần.

Input

 • Ba số nguyên \(a, b, c\).

Output

 • In ra ba số đó theo thứ tự giảm dần

Example

Test 1

Input
2 
6 
3 
Output
6 3 2

Test 2

Input
-243 
-543 
-123 
Output
-123 -243 -543

Comments


 • 1
  Avocadorable    5:34 p.m. 8 may, 2024
  a = int(input())
  b = int(input())
  c = int(input())
  
  l = [a, b, c]
  l.sort(reverse = True)
  
  for i in l:
    print(i, end = " ")
  

  • 2
   dxuloc    8:40 p.m. 22 dec, 2023 edited

   khá ít :
   a=int(input())
   b=int(input())
   c=int(input())
   if a==b and a==c and b==c:
   print(a)
   print(a)
   print(a)
   if c>b>a:
   print(c)
   print(b)
   print(a)
   if c<b<a:
   print(a)
   print(b)
   print(c)
   if b<a\<c: print(c) print(a) print(b) if b>a>c:
   print(b)
   print(a)
   print(c)
   if a<c\<b: print(b) print(c) print(a) if a>c>b:
   print(a)
   print(c)
   print(b)

   3 replies

   • 1
    PY2IHuynhHuuHoang    8:32 a.m. 17 sep, 2023

    bài hơi khó đấy, nhưng chỉ dùng if thôi
    Lol


    • 1
     PY2IHuynhHuuHoang    8:31 a.m. 17 sep, 2023

     a = int(input())
     b = int(input())
     c = int(input())
     if a>=b and b>=c: print(a,b,c)
     if a>=c and c>=b: print(a,c,b)
     if b>=a and a>=c: print(b,a,c)
     if b>=c and c>=a: print(b,c,a)
     if c>=b and b>=a: print(c,b,a)
     if c>=a and a>=b: print(c,a,b)


     • -1
      hm23_minhhuy    9:11 p.m. 23 aug, 2023

      na mô a di đà phật


      • -5
       tk22Vuonghoangviet    6:58 p.m. 25 jun, 2022

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

       1 reply

       • -7
        HuynhAnhTuan    10:21 a.m. 30 sep, 2021

        This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


        • 5
         SPyofgame    4:08 p.m. 3 jun, 2020 edited

         Bài này có thể giải thế này

         C++
           cout << max(a, max(b, c)) << ' ';         /// <- max(a, b, c)
           cout << max(min(a, b), min(c, max(a, b))) << ' '; /// <- med(a, b, c)
           cout << min(a, min(b, c)) << ' ';         /// <- min(a, b, c)
         

         hoặc như này

         C++
           if (a < b) swap(a, b);
           if (a < c) swap(a, c);
           if (b < c) swap(b, c);
           cout << a << ' ' << b << ' ' << c;
         
         2 replies