Điểm trung bình môn

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Khôi vừa nhận được điểm học kỳ vừa rồi. \(3\) điểm Toán, Văn, Anh tương ứng với \(a,b,c\).

Hãy tính xem kỳ này Khôi được hạnh kiểm gì nhé!

Biết rằng điểm Toán, Văn thuộc hệ số \(2\).

Input

  • Gồm 3 dòng:
    • Dòng thứ nhất chứa số \(a\)
    • Dòng thứ hai chứa số \(b\)
    • Dòng thứ ba chứa số \(c\)

Output

  • Nếu điểm trung bình của Khôi \(\geq 8\) thì in ra "gioi", ngược lại nếu dtb của Khôi \(\geq 6.5\) thì in ra "kha banh", ngược lại nếu dtb của Khôi \(\geq 5.0\) thì in ra "trung binh", ngược lại in ra "yeu".

Constraints

  • \(0 \leq a,b,c \leq 10\)

Example

Test 1

Input
8.1
8.2
8.3 
Output
gioi

Comments