Giá trị ước số

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

GIÁ TRỊ của một số nguyên dương \(x\) được tính là tổng các chữ số của nó.

Cho số nguyên dương \(n\). Hãy tìm ước số của \(n\)GIÁ TRỊ lớn nhất.

Nếu có nhiều số có cùng GIÁ TRỊ lớn nhất, hãy lấy số SMALL nhất.

Input

 • \(n(n \leq 10^5)\).

Output

 • Ước số của \(n\) có giá trị lớn nhất.

Example

Test 1

Input
12 
Output
6

Comments


 • 0
  doraemon    1:32 p.m. 31 mar, 2024

  anh PhanDinhKhoi
  có bạn tk22NguyenNguyenKhang if test mong admin xử lí.


  • 0
   penistone    6:17 p.m. 18 feb, 2024

   Chẳng biết cho cái đoạn code C++ làm gì (chắc là cho sẵn cho nhàn), cái đề thôi là đủ rồi


   • -3
    doductuan    4:39 p.m. 27 jan, 2024

    bài này như **