Gõ phím

View as PDF

Submit solution


Points: 150
Time limit: 1.0s
Memory limit: 162M

Author:
Problem type

Bạn có \(1\) chiếc bàn phím, nhưng không phải là bàn phím QWERTY, mà là một bàn phím được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Để gõ một từ, bạn cần đặt tay lên đúng các ký tự và gõ.

Thời gian để bạn gõ một từ là tổng giá trị tuyệt đối của hiệu vị trí các ký tự đứng liền nhau trong từ đó.

Ví dụ, bạn cần gõ từ hello.

Các ký tự h, e, l, o lần lượt nằm ở các vị trí \(8\), \(5\), \(12\), và \(15\), vì thế, thời gian để gõ từ hello là \(|5-8| + |12 - 5| + |12-12| + |15 - 12| = 13\) đơn vị thời gian.

(Bỏ qua thời gian nghỉ giữa các lần gõ)

Yêu cầu: Cho xâu \(S\) là xâu bạn cần gõ. Hãy tính thời gian bạn gõ xong từ đó ?

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi \(q\) không quá \(100\) - số từ cần gõ.
  • \(q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ra xâu \(S\) có độ dài không quá \(120\).

Kết quả: Ứng với mỗi từ, in ra kết quả cần tìm.

Sample Input

3
hello
damvinhhung
nnn

Sample Output

13
75
0