LONG LONG

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Một con ếch có thể nhảy theo bước với một trong hai kiểu sau: Bước ngắn có độ dài 1, bước dài có độ dài b.

Con ếch muốn nhảy về phía trước theo đường thẳng, sao cho sau đúng t bước nhảy con ếch đi được quãng đường độ dài d.

Hỏi con ếch có thể làm được điều này hay không.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất với ba số d, tb (1 \leq d \leq 10^{18}, 1 \leq t, b \leq 10^9).

Output

  • In ra ''Possible'' nếu con ếch có thể nhảy chính xác t bước để có được độ dài chính xác là d, hoặc ''Impossible'' nếu con ếch không thể làm được điều này.

Example

Test 1

Input
10 6 3 
Output
Possible

Test 2

Input
10 5 3
Output
Impossible

Comments

There are no comments at the moment.