Đồng dạng (OLP MT&TN 2021 CT)

View as PDF

Points: 100 Time limit: 2.0s Memory limit: 512M Input: stdin Output: stdout

Xét hai tam giác vuông, tam giác thứ nhất có độ dài hai cạnh góc vuông tương ứng là \(a_1,b_1,\) tam giác thứ hai có độ dài hai cạnh góc vuông tương ứng là \(a_2,b_2\). Hãy kiểm tra xem hai tam giác vuông đó có đồng dạng hay không?

Input

 • Vào từ thiết bị vào chuẩn gồm hai dòng, dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương \(a_1,b_1\), dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương \(a_2,b_2\).

Output

 • Ghi ra thiết bị ra chuẩn thông báo YES nếu hai tam giác đồng dạng, NO trong trường hợp ngược lại.

Scoring

 • Subtask \(1\) (\(50\%\) số điểm): độ dài các cạnh không vượt quá \(10^3\);
 • Subtask \(2\) (\(50\%\) số điểm): độ dài các cạnh không vượt quá \(10^{18}\).

Example

Test 1

Input
1 2 
10 20
Output
YES

Test 2

Input
1 3 
10 20 
Output
NO

Comments


 • 2
  hieuminh0157    2:41 p.m. 6 jun, 2024

  include <iostream>

  include <cmath>

  using namespace std;

  int main()
  {
  unsigned int a, b, c, d;
  cin >> a >> b >> c >> d;
  if (c%a && d%b)cout << "YES";
  else cout << "NO";
  }

  Tôi code như này với C++14 thì sai ở đâu vậy?


  • -1
   nvy53480    8:52 p.m. 29 feb, 2024

   test sai