Phép toán

View as PDF

Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 5.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Vì nghỉ hè quá lâu nên bạn Nam học sinh lớp 3 đã quên hết các phép toán : cộng, trừ, nhân, chia. Các em hãy giúp Nam ôn tập lại các phép toán đó nhé!

Input

  • Dòng 1 chứa số nguyên dương ~a~
  • Dòng 2 chứa số nguyên dương ~b~

Output

  • In ra giá trị của các phép toán cộng ~(+)~, trừ ~(-)~, nhân ~(*)~, chia lấy nguyên ~(//)~.
  • Mỗi giá trị trên một dòng.

sample Input

10
2

Sample Output

12
8
20
5

View comments (5)

Comments