Chia hai

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Tìm và đưa ra tất cả các số có \(3\) chữ số có dạng \(xy\ldots\) chia hết cho \(2\). Các số nằm trên cùng một dòng, theo thứ tự giá trị tăng dần và cách nhau một khoảng trắng.

Input

 • Dòng 1 chứa số nguyên dương \(x\)
 • Dòng 2 chứa số nguyên dương \(y\)

Output

 • In ra dãy các số chia hết cho 2 có dạng \(xy\ldots\).

Example

Test 1

Input
2
3
Output
230 232 234 236 238

Comments


 • 1
  tuanvu1202    1:35 p.m. 15 mar, 2024
  Code Python
  x = int(input())
  y = int(input())
  start = int(str(x)+str(y)+str(0))
  end = int(str(x)+str(y)+str(9))
  for i in range(start,end+1):
    if(i % 2 == 0):
      print(i, end=" ")
  

  • 0
   Avocadorable    8:22 p.m. 22 feb, 2024
   Answer
   x = str(input())
   y = str(input())
   
   cout = ""
   cntr = 0
   
   for i in range(5):
     cout += str(x + y + str(cntr) + " ")
     cntr += 2
   
   print(court)
   

   • 1
    khoinguyentl2023    11:57 a.m. 12 feb, 2023

    bài này làm sao vậy


    • -20
     letruong091080    9:18 a.m. 25 jul, 2022

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.