Ước lớn nhất

View as PDF
Time limit:
Python 10.0s
Memory limit:
Python 162M

Author:
Problem type
Points: 350 (p) Time limit: 1.2s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho số nguyên dương \(n\). Hãy viết chương trình tìm ước số lớn nhất của \(n\)khác \(1\) và chính nó.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa số \(T(1 \le T \le 70)\) - Thể hiện số lượng test case.
  • \(T\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số nguyên n. \((1 \le n \le 10^{14})\).

Output

  • Ứng với mỗi testcase, in ra đáp án cần tìm (nếu không có đáp án thì in ra \(-1\)).

Example

Test 1

Input
5
1
2
4
6
8
Output
-1
-1
2
3
4

Comments