minict11

View as PDF

Submit solution

Points: 200 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1023M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Tân Khoa đang tổ chức một kì thi lập trình. Vòng 1 đã trải qua rất thành công. Sau vòng 1, ban tổ chức thu được danh sách điểm của các thí sinh. Trên bảng xếp hạng, điểm số được sắp xếp theo thứ tự không tăng. Thí sinh cao điểm nhất sẽ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Trung tâm Tân Khoa quyết định sẽ chọn ra những thí sinh có điểm số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng điểm của thí sinh ở vị trí thứ k trên bảng xếp hạng. Những thí sinh được chọn sẽ tham gia vòng 2.

Yêu cầu

  • Hãy giúp trung tâm Tân Khoa tìm ra số lượng số thí sinh sẽ tham gia vòng 2.

Input

  • Dòng đầu tiên là hai số nguyên dương n, k (1\le k\le n\le 50).
  • Dòng thứ hai là một dãy số nguyên a_1, a_2, ..., a_n (0\le a_i\le 100) - trong đó a_i là điểm số của thí sinh thứ i.

Output

  • Gồm một số nguyên là số lượng thí sinh tham gia vòng 2.

Example

Test 1

Input
3 2
1 2 3
Output
2
Note

Điểm của các thí sinh là 1, 2, 3. Trên bảng xếp hạng là: 3, 2, 1. Điểm số của thí sinh ở vị trí thứ 2 (k=2) trên bảng xếp hạng là 2 => Các thí sinh có điểm số {2, 3} được tham gia vòng 2.


Comments