Module 2

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 200 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1023M Input: stdin Output: stdout

Bạn được cho 2 số nguyên không âm \(a\), \(n\). Hãy tính \(a^n \% (10^9+7)\)

Input

 • Dòng đầu tiền : 2 số nguyên không âm \(a, n (a,n \leq 10^9)\)

Output

 • \(a^n \% (10^9+7)\).

Test 1

Input
2 6
Output
64

Comments


 • 0
  Khánh_2008    10:44 a.m. 14 jan, 2024

  Python một đấm AC

  1 reply

  • 1
   penistone    3:37 p.m. 17 oct, 2023
   Hint

   dùng lũy thừa nhị phân


   • -14
    todonghai2k7    7:24 p.m. 6 jul, 2020

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.