Nhân hai

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một số nguyên \(A\), in ra màn hình số gấp đôi \(A\)

Input

  • Số nguyên \(A\) \((1 \le A \le 200)\)

Output

  • Một số nguyên là đáp án thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Example

Test 1

Input
123 
Output
246

Comments