Số thân thiện 3

View as PDF

Submit solution


Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số \(23\), số đảo ngược của nó là \(32\). Hai số này có ước chung lớn nhất là \(1\). Những số như thế được gọi là số thân thiện, tức là số \(23\) được gọi là số thân thiện, số \(32\) cũng được gọi là số thân thiện.

Yêu cầu:

  • Hãy nhập vào \(2\) số nguyên \(a,b (10≤a≤b≤30000)\). Hãy đếm xem trong khoảng từ \(a\) đến \(b\) (kể cả \(a\) và \(b\)) có bao nhiêu số thân thiện.

Dữ liệu:

  • Bao gồm một dòng chứa \(2\) số \(a,b\). Hai số được cách nhau bằng một khoảng trắng.

Kết quả:

  • Bao gồm một dòng là kết quả của bài toán.

Example input

1
20 30

Example Output

1
3