FRIENDLY NUMBER

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số ~23~, số đảo ngược của nó là ~32~. Hai số này có ước chung lớn nhất là ~1~. Những số như thế được gọi là số thân thiện, tức là số ~23~ được gọi là số thân thiện, số ~32~ cũng được gọi là số thân thiện.

Yêu cầu:

  • Hãy nhập vào ~2~ số nguyên ~a,b (10≤a≤b≤30000)~. Hãy đếm xem trong khoảng từ ~a~ đến ~b~ (kể cả ~a~ và ~b~) có bao nhiêu số thân thiện.

Dữ liệu:

  • Bao gồm một dòng chứa ~2~ số ~a,b~. Hai số được cách nhau bằng một khoảng trắng.

Kết quả:

  • Bao gồm một dòng là kết quả của bài toán.

Example input

1
20 30

Example Output

1
3

View comments (1)

Comments


  • 0
    trieunguyen_a1  commented on 3:24 p.m. 23 jul, 2022

    sao anh Đặng siêng đăng bài vậy :3