Tổng các chữ số

View as PDF

Submit solution

Points: 1500
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Đan rất yêu thích số học và thường tự thử thách bản thân bằng những bài toán tự nghĩ ra. Một bài toán mà Đan nghĩ ra như sau: Cho số nguyên dương nk, cần tính tổng các chữ số của các số tự nhiên không vượt quá n và chia hết cho k.

Input

 • Gồm hai dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương n,k (k \leq n) tương ứng với bộ cần tính.

Output

 • In ra hai dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là tổng các chữ số của các số tự nhiên không vượt quá và chia hết cho tương ứng với bộ trong dữ liệu vào.

Scoring

 • Subtask 1 (30\% số điểm): n \leq 10^6.
 • Subtask 2 (30\% số điểm): n = 10^{x} với 1 \leq x \leq 12.
 • Subtask 3 (40\% số điểm): n \leq 10^{12}.

Example

Test 1

Input
5 2
25 10
Output
6
3

Comments


 • 3
  villeclaude 4:43 p.m. 30 apr, 2023

  ad cho xin gợi ý đi :))


  • -5
   surimoichoi 9:48 p.m. 29 apr, 2023

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

   1 reply

   • -3
    nguyentheanh2012 8:49 p.m. 14 apr, 2023

    kì thế lẽ ra là 6 30 chứ

    1 reply