Hoán vị khác nhau

View as PDF

Submit solution


Points: 1100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Cho số nguyên n, hãy tìm một hoán vị đẹp độ dài n.

Một hoán vị a gồm các số 1, 2, \ldots, n được xem là đẹp khi các tổng a[i] + a[j] là phân biệt với mọi 1 \leq i \leq j \leq ni + j = n + 1.

Input

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n (1 \leq n \leq 10 ^ 6).

Output

  • Một dòng duy nhất chứa n số nguyên là hoán vị đẹp cần tìm cần tìm hoặc -1 nếu không tồn tại.

Scoring

  • Subtask 1 (20\% số điểm): n \leq 10.
  • Subtask 2 (80\% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Example

Test 1

Input
5
Output
4 2 3 1 5
Note

Hoán vị tạo thành 3 tổng là 4 + 5 = 9, 2 + 1 = 33 + 3 = 6, là 3 số phân biệt.


Comments


  • 2
    flo  commented on 9:44 a.m. 18 jan, 2023 edited

    Ez