Số nguyên tố

View as PDF

Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Python 3 10.0s
Memory limit: 1023M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Cho dãy số nguyên (~a_1, a_2, ..., a_n~), ~1 \le n \le 10000~; với mọi ~i~ sao cho ~a_i \le 10^9~.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên tố lớn nhất trong dãy trên.

Dữ liệu

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương ~n~.
 • Dòng thứ hai chứa ~n~ số nguyên ~a_1, a_2, ..., a_n~.

Kết quả

 • Dòng thứ nhất ghi số nguyên tố lớn nhất.
 • Dòng thứ hai ghi các chỉ số trong dãy mà giá trị của nó là số nguyên tố lớn nhất.

Sample Input

9
19 7 81 33 17 4 19 21 13

Sample Output

19
1 7

View comments (4)

Comments


 • 0
  baonamok114  commented on 7:19 p.m. 6 apr, 2022

  ai cho xin gợi ý không


 • -4
  khangts714  commented on 5:00 p.m. 23 aug, 2020

  Dòng thứ hai ghi các chỉ số trong dãy mà giá trị của nó là số nguyên tố lớn nhất. Là sao ạ ?


  • 11
   N7hoatt  commented on 5:02 p.m. 23 aug, 2020

   nghĩa là khi ta tìm dc số nguyên tố lớn nhất trong dãy thì ta đi tìm vị trí của (các) số nguyên tố lớn nhất đó


   • 1
    tanhoctin  commented on 7:45 p.m. 26 aug, 2022

    Thank yoy