Số nguyên tố

View as PDFTime limit:
Python 3 10.0s

Author:
Problem type
Points: 1000 (p) Time limit: 2.0s Memory limit: 1023M Input: stdin Output: stdout

Cho dãy số nguyên (\(a_1, a_2, ..., a_n\)), \(1 \le n \le 10000\); với mọi \(i\) sao cho \(a_i \le 10^8\).

Yêu cầu:

 • Hãy tìm số nguyên tố lớn nhất trong dãy trên.

Input

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương \(n\).
 • Dòng thứ hai chứa \(n\) số nguyên \(a_1, a_2, ..., a_n\).

Output

 • Dòng thứ nhất ghi số nguyên tố lớn nhất.
 • Dòng thứ hai ghi các chỉ số trong dãy mà giá trị của nó là số nguyên tố lớn nhất.

Example

Test 1

Input
9
19 7 81 33 17 4 19 21 13
Output
19
1 7

Comments


 • 0
  PY2NNguyenHuuPhucKhang    8:38 p.m. 17 may, 2024

  def ktsnt(num):
  if num < 2: return False
  for i in range(2,int(num**0.5)+1):
  if num % i == 0:
  return False
  return True
  n = int(input())
  a = list(map(int,input().split()))
  Max = 0
  for i in a:
  if ktsnt(i) and i > Max:
  Max = max(Max,i)
  print(Max)
  for i in range(n):
  if a[i] == Max:
  print(i+1,end=' ')


  • 0
   hjhjhjhjhj    8:48 a.m. 8 apr, 2024

   include <bits/stdc++.h>

   define ll long long

   using namespace std;
   bool check(ll n)
   {
   if (n < 2)
   return false;
   for (ll i = 2; i * i <= n; i++)
   {
   if (n % i == 0)
   return false;
   }
   return true;
   }

   int main()
   {
   long long n,a[100005],maxn=-100000000005;
   cin>>n;
   for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
   for(int i=1;i<=n;i++)
   {
   if(check(a[i])) maxn=max(maxn,a[i]);
   }
   cout<<maxn<<endl;
   for(int i=1;i<=n;i++) if(a[i]==maxn) cout<<i<<" ";
   }


   • 0
    TDA    9:57 p.m. 25 mar, 2024

    bài này 100đ thôi chứ cho đến tận 1000 là hơi lắm


    • 2
     villeclaude    8:33 a.m. 3 may, 2023

     test sai hả ad

     2 replies

     • 2
      huyquang_25    4:34 p.m. 20 jan, 2023 edited

      chắc là ko giòn


      • 0
       DL_PhamCongDang2007    8:35 p.m. 18 oct, 2022

       cái test lỏ rồi


       • -3
        baonamok114    7:19 p.m. 6 apr, 2022

        ai cho xin gợi ý không

        1 reply

        • -2
         khangts714    5:00 p.m. 23 aug, 2020

         Dòng thứ hai ghi các chỉ số trong dãy mà giá trị của nó là số nguyên tố lớn nhất. Là sao ạ ?

         1 reply