MINIMUM RADIUS

View as PDF

Points: 150 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Trên trục \(Ox\), gọi điểm \(Q\) có tọa độ \(x_1\). Vẽ đường tròn tâm \(Q\), bán kính \(QR_1 = d_1\).

Cũng trên trục \(Ox\), gọi một điểm \(W\) có tọa độ \(x_2\) \((x_2 \neq x_1)\).

Yêu cầu: Hãy xác định bán kính \(WR_2 = d_2\) nguyên dương và bé nhất, sao cho đường tròn \((W; WR_2)\) cắt \((Q; QR_1)\) tại hai điểm trên đường tròn \((Q; QR_1)\).

Input

 • Dòng đầu ghi \(q\) không quá \(100\) - số câu hỏi.
 • \(q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ra 3 số nguyên \(x_1, d_1, x_2\) \((-1000 \le x_1, x_2 \le 1000; 1 \le d_2 \le 500)\)

Output

 • Ứng với mỗi câu hỏi, in ra đáp án cần tìm.

Example

Test 1

Input
3
3 2 8
-1 3 -6
3 2 4
Output
4
3
2
Note
 • Câu hỏi 1:

 • Câu hỏi 2:

 • Câu hỏi 3:


Comments


 • 2
  huyhau6a2    7:43 a.m. 6 feb, 2022

  tốn công rẽ nhánh các thứ


  • 2
   minhtuanitk20    10:23 a.m. 29 jan, 2022

   vẽ đủ ba cái hình là ac nha mn