Xin chào

View as PDF

Submit solution


Points: 100 (partial)
Time limit: 5.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
Scratch

Nhập họ tên của mình và in ra màn hình lại câu "Xin chao: " và họ tên vừa nhập.

Input

  • Một dòng chứa họ tên

Output

  • In ra câu "Xin chao: " và họ tên vừa nhập.

sample Input

Small

Sample Output

Xin chao: Small