Time limit:
Scratch 5.0s
Memory limit:
Scratch 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Clang, Clang++, Cobol, D, Groovy, Haskell, Java, JS, Kotlin, Lua, Node JS, ObjectiveC, OCaml, Output, Pascal, PHP, Prolog, Pypy, Pypy 3, Python, Ruby, Rust, Scala, Scratch, Swift
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho một dãy cấp số cộng \(a_1,a_2,...a_n\). Biết công sai của dãy đó là \(m\), và \(a_1 = x\). Tìm giá trị của phần tử \(a_n\)?

Input

  • Dòng đầu: \(q\) \((q \le 1000)\) - số câu hỏi.
  • \(q\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên \(x, m, n\) \((x, m, n \le 10^9)\), \((x < a_n)\).

Output

  • Ứng với mỗi kết quả, in ra đáp án cần tìm.

Example

Test 1

Input
1
1 1 2
Output
2

Comments