Tổng bội số

View as PDFAuthor:
Problem type
Allowed languages
Assembly, Awk, C, C#, C++, Clang, Clang++, Cobol, D, Groovy, Haskell, Java, JS, Kotlin, Lua, Node JS, ObjectiveC, OCaml, Output, Pascal, Perl, PHP, Prolog, Python, Ruby, Rust, Scala, Scratch, Swift
Points: 100 (p) Time limit: 5.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho ba số nguyên \(l, r, k\). Hãy tính tổng các số nguyên trong đoạn từ \(l\) đến \(r\) mà chia hết cho \(k\) (Bội số của \(k\)).

Ví dụ: \(l=2;r=4;k=2\) thì từ \(l\) đến \(r\) có số 2 và 4 chia hết cho 2 nên kết quả là \(2+4=6\)

Input

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên \(l\)
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên \(r\)
 • Dòng thứ ba chứa số nguyên \(k\)

Ràng buộc \((1≤l≤r≤10^8,k≤10^{8})\).*

Output

 • In ra tổng các số nguyên trong đoạn từ \(l\) đến \(r\) mà chia hết cho \(k\).

Example

Test 1

Input
2
4
2
Output
6
Note

\(2+4 = 6\)

Test 2

Input
5
10
3
Output
15
Note

\(6+9 = 15\)

Scording

 • 60% test: \(1≤l≤r≤10^5.\)
 • 40% test: không có ràng buộc

Comments


 • 1
  huydoanminh0102    8:34 a.m. 23 may, 2024
  \[f(x)=x^2\]

  • 0
   penistone    9:05 p.m. 14 nov, 2023
   Hint

   Tìm phần tử nhỏ nhất lớn hơn l và lớn nhất nhỏ hơn r chia hết cho k, rồi tính tổng dãy tăng dần biết đầu, cuối, khoảng cách