Sinh hoán vị

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 977M Input: stdin Output: stdout

Sinh các hoán vị của các số tự nhiên từ \(1\) đến \(n\).

Yêu cầu: Cho \(n\) hãy in tất cả các hoán vị của \(n\) số tự nhiên đầu tiên theo thứ tự từ điển.

Input

  • Số nguyên dương \(n (n \leq 9)\).

Output

  • Tất cả các hoán vị của \(n\) số tự nhiên đầu tiên theo thứ tự từ điển.

Example

Test 1

Input
3 
Output
123
132
213
231
312
321

Comments

There are no comments at the moment.