Sinh nhị phân

View as PDF

Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Sinh xâu nhị phân độ dài n.

Yêu cầu: Cho n hẫy in tất cả các xâu nhị phân theo thứ tự từ điển.

Dữ liệu:

  • Số nguyên dương n (n<=12)

Kết quả

  • Tất cả các xâu nhị phân theo thứ tự từ điển

Ví dụ

Input

3

Output

000
001
010
011
100
101
110
111

Be the first to comment

Comments

There are no comments at the moment.