Tìm số anh cả

View as PDF

Submit solution


Points: 120
Time limit: 1.0s
Memory limit: 162M

Authors:
Problem type

Cho số nguyên dương \(n\). Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các số nguyên dương được tạo thành từ các chữ số của số nguyên \(n\). Số "anh cả" được định nghĩa là số lớn nhất trong tập \(S\)

Yêu cầu: Cho số nguyên dương \(n(0\le n\le 10^{100})\). Hãy in ra số "anh cả" cần tìm

Input:

  • Dòng thứ nhất chứa số \(t(1\le t\le 20)\) - Thể hiện số testcase

  • \(t\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số nguyên dương \(n(0\le n\le 10^{100})\)

Output:

  • Ứng với mỗi testcase, in ra đáp án cần tìm.

Ví dụ:

2
1254
3225

Output:

5421
5322