Số Chẵn Lớn Nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 800 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho số nguyên dương n và dãy số a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}.

Yêu cầu: Bạn hãy xác định xem liệu có tồn tại hai phần tử khác nhau sao cho tổng của chúng là số chẵn hay không. Nếu có bạn hãy in ra số chẵn lớn nhất có thể.

Hai phần tử a_{i}a_{j} được gọi là khác nhau nếu i \neq j.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (2 \leq n \leq 10^{6}).
 • Dòng thứ hai chứa dãy số a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n} (0 \leq a_{i} \leq 10^{9}). Các số cách nhau một khoảng trắng.
 • Dữ liệu vào đảm bảo rằng tất cả các phần tử trong dãy đều đôi một khác nhau.

Output

 • In ra đáp án bài toán sau khi thực hiện yêu cầu đề bài. Nếu không tồn tại hai phần tử thỏa mãn yêu cầu đề bài hãy in ra -1.

Scoring

 • Subtask 1 (30\% số điểm): n \leq 5000.
 • Subtask 2 (70\% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Example

Test 1

Input
3
2 3 4
Output
6
Note

a_1 + a_2 = 2 + 3 = 5
a_1 + a_3 = 2 + 4 = 6
a_2 + a_3 = 3 + 4 = 7
Vậy 6 là số chẵn lớn nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài.


Comments


 • -3
  Viet_osu 10:11 p.m. 24 sep, 2023

  bài bị 96/100 mà code đúng r , vô lý vl
  =))))