Points: 200 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Gần đến tết Tân Sửu 2021, \(n\) bạn học sinh lớp A5 khóa 16-19 đang họp lớp và quyết định rằng Chủ nhật tuần này sẽ đi chơi công viên Châu Phi.

Ở trò chơi "Tàu lượn siêu tốc", mỗi hàng của tàu sẽ chứa tối đa hai chỗ ngồi, và tổng cân nặng hai chỗ ngồi này có giá trị không quá \(x\).

Vậy khi đến chơi tàu lượn siêu tốc, tàu lượn trên phải có ít nhất bao nhiêu hàng ngồi để tất cả các bạn A5 có thể lên chơi 1 lúc.

Input

  • \(n, x(1 \leq n\leq 2*10^5, 1 \leq x \leq 10^9)\).
  • \(n\) số nguyên, \(1 \leq a_i \leq x\) cân nặng của bạn thứ i .

Output

  • số hàng ngồi

Example

Test 1

Input
4 10
7 2 3 9 
Output
3

Comments


  • 2
    flo    8:55 p.m. 28 jan, 2023

    Bài này nội dung và cách làm giống hệt bài bánh xe Ferris của CSES